Pomôžte hradu Oponice, venujte 2 % z vašej dane Apponiane.

Aj v roku 2019 môžete slobodne rozhodnúť o tom, čo sa stane s 2 % z vašich daní.
Investujte ich do záchrany Vašej pamiatky. Darujte ich Apponiane.

IČO: 3 7 8 5 9 1 1 1
PRÁVNA FORMA: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
NÁZOV: Občianske združenie Apponiana
SÍDLO: Škultétyho 28, 94911 Nitra
Ako urobiť dobrú vec…
Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z dane v prospech niektorej neziskovej organizácie. Nepredstavuje to pre vás žiadne výdavky navyše. Vaše rozhodnutie dať ich na činnosť Apponiany pomôže hradu Oponice !

Ak ste zamestnaní:
2 % z dane nám môžete poukázať ak nemáte nedoplatok na dani a vaša ročná daň je aspoň
165 €.

1. krok:
Požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

2. krok:
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane,
kde uvediete vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.

3. krok: Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami:
(napr. živnostníci)
2 % z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov a nemáte nedoplatok na dani z príjmov fyzických osôb ani za predchádzajúce obdobia. Minimálna výška príspevku je zákonom stanovená na 8 €.

1. krok: Súčasťou daňového priznania, ktoré budete vy alebo váš účtovník vypĺňať je oddiel „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona“. Do príslušných koloniek uveďte:
IČO,PRÁVNA FORMA,NÁZOV,a SÍDLO.

2. krok: Vyplnené daňové priznanie za rok 2019 doručte do 31.3.2020 vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

Stiahnite si formulár:

Vyhlásenie

Share Button